.δείκτης arrow main menu

Κεντρική Η εταιρία ISO ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000 ISO 27001 GDPR Πρότυπα Σήμανση προϊόντων Σήμανση CE Σήμανση UKCA Ενεργειακή κλάση Ειδικές σημάνσεις Πληροφορική Διασυνδέσεις Επικοινωνία Newsletter

Σας καλοσωρίζουμε


Κύριες δραστηριότητές μας:


- Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης

- Σήμανση προϊόντων

- Πληροφορική και ιστοσελίδες

Σύμβουλοι ποιότητας και τεχνολογίας

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ αποτελεί τον πολυτιμότερο συνεργάτη της σύγχρονης επιχείρησης.

Ως σύμβουλος ποιότητας, υποστηρίζουμε την πιστοποίηση και συμμόρφωση επιχειρήσεων με διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και οδηγίες (ISO, ΕΛΟΤ, HACCP, GDPR, EN, κλπ). Πέραν τούτου, αναλαμβάνουμε την σήμανση προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (CE, UKCA, ενεργειακή κλάση, κλπ).

Ως σύμβουλος τεχνολογίας, παρέχουμε υπηρεσίες πληροφορικής, εφαρμογές διαδικτύου και ιστοσελίδες.

Το πελατολόγιο από Ελλάδα και Κύπρο περιλαμβάνει επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ανεξαρτήτου τομέα δραστηριότητας.

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ παρέχει υπηρεσίες βάση ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και έχει ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση έργων όλων των μεγεθών και επιστημονικών πεδίων.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό IQNet ISO 9001:2015

Πιστοποίηση ISO | ΕΛΟΤ | HACCP | GDPR

Mελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, επικαιροποίηση, ενοποίηση και τήρηση συστημάτων διαχείρισης για όλα τα διεθνή και εγχώρια διοικητικά πρότυπα, κανονισμούς και οδηγιές.

Ένα εξ' αρχής ορθά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης επιφέρει μελλοντικές υπεραξίες, οι οποίες δεν είναι πάντα ορατές κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής του.

Η σωστή επιλογή συμβούλου σήμερα, θέτει τις βάσεις για ένα καλύτερο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας στο μέλλον.

Με εμπειρία στο αντικείμενο και πάντα σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του πελάτη, συνεργαζόμαστε με όλους τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης ISO.

Λειτουργούμε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς υπερβολές και πάντα έχοντας ως οδηγό την επίτευξη χαμηλού κοστολογίου.

Έντυπο γνωριμίας με τα δημοφιλέστερα πρότυπα ISO

FAQ - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πιστοποίηση ISO και την σήμανση CE

ISO 9001 Διαχείριση Ποιότητας

Το ISO 9001:2015 περιέχει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Μπορεί να υιοθετηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας.

Η πιστοποίηση με ISO 9001 είναι η πλέον διαδεδομένη παγκοσμίως και τυγχάνει εφαρμογής από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις σε 170 χώρες.

Αποτελεί εργαλείο της διοίκησης, μέσω του οποίου θέτονται, παρακολουθούνται και βελτιώνονται στόχοι.

Το πρότυπο ISO 9001 καλεί την επιχείρηση να αναγνωρίζει τις παραμέτρους που πιθανώς επηρεάζουν την λειτουργία της και δίνει έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, στην διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων-ευκαιριών και στην εσωτερική βελτίωση.

Σκοπός του ISO 9001 είναι η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τον πελάτη, πράγμα το οποίο ωφελεί πολλαπλώς μία επιχείρηση.

ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το ISO 14001:2015 περιέχει τις προδιαγραφές ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και μπορεί να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας.

Η πιστοποίηση ISO 14001 έχει εφαρμογή σε τουλάχιστον 300,000 επιχειρήσεις σε 171 χώρες.

Το πρότυπο προσβλέπει στην ενσωμάτωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.

Το πρότυπο ISO 14001 μέσω της έννοιας του κύκλου ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών, βοηθάει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιο αποδοτικά την περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και να αποδείξουν την δέσμευσή τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στις μέρες μας, η έμπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση μιας επιχείρησης, παράγει ευχαριστημένους πελάτες και ήρεμους μέτοχους.

ISO 45001 Εργασιακή Υγεία, Ασφάλεια

To ISO 45001:2018 θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εργασιακής ασφάλειας και υγείας.

Το πρότυπο επιτρέπει την αποτελεσματική σχεδίαση, εφαρμογή και διατήρηση διαδικασιών, διεργασιών και ελέγχων, ώστε η επιχείρηση να προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας σύμφωνες με αναγνωρισμένες διεθνείς πρακτικές.

Το ISO 45001 αντικατέστησε το BS OHSAS 18001:2007

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης με ISO 45001 είναι πολλαπλά.

Η επιχείρηση αναγνωρίζει εργασιακούς κινδύνους και λαμβάνει μέτρα πρόληψης. Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, μειώνει το κόστος λειτουργίας. Αποτελεί κίνητρο διαμόρφωσης καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας. Η επιχείρηση αποδεικνύει την προσήλωσή της στην βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, προς τις αρχές, τους πελάτες και τους προμηθευτές.

ISO 22000 Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

To ISO 22000:2018 αφορά την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Μπορεί να υιοθετηθεί από μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη στην τροφική αλυσίδα ανεξαιρέτως.

Για παράδειγμα, μπορούν να πιστοποιηθούν επιχειρήσεις εστίασης, βιομηχανίες τροφίμων, καταστήματα πώλησης τροφίμων, επιχειρήσεις παραγωγής ή διάθεσης υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, μεταφορικές εταιρίες, κλπ.

Το πρότυπο ορίζει τις αρχές που οφείλει να τηρεί μία επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να αποδείξει πως μπορεί να ελέγχει πιθανούς και απίθανους κινδύνους (HACCP), ώστε το τρόφιμο που διαχειρίζεται να είναι ασφαλές προς κατανάλωση.

Η πιστοποίηση με ISO 22000 έχει ως σκοπό την συμμόρφωση με την νομοθεσία, την ικανοποίηση του πελάτη και την αποδοτικότερη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

ISO 27001 Ασφάλεια Πληροφοριών

Το ISO 27001:2013 καθορίζει τις προδιαγραφές ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις στις οποίες η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών έχει δεσπόζουσα σημασία.

Στα πλαίσια του ISO 27001 εντάσσονται όλων των ειδών οι πληροφορίες είτε αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή είτε όχι.

Καλύπτει επίσης σε σημαντικό βαθμό και τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας του GDPR.

Μέσω του ISO 27001 η επιχείρηση θα λάβει υπόψη τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, θα προβεί σε αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων, θα εγκαταστήσει κατάλληλους μηχανισμούς ασφαλείας, και θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα τους εφεξής.

Κατ' ουσίαν αποτελεί μία εργαλειοθήκη ασφάλειας η οποία ενισχύει την δημόσια εικόνα της επιχείρησης και παράλληλα μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR / ΓΚΠΔ)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR / ΓΚΠΔ), έχει ως κύριο σκοπό την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων και έχει εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς με δραστηριότητα σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ανεξαρτήτως της καταστατικής τους έδρας ανά τον κόσμο.

Η προστασία θεσμοθετείται μέσω κανόνων σχετικούς με την επεξεργασία και διακίνηση των δεδομένων αυτών.

Οι βασικές αρχές του GDPR / ΓΚΠΔ που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, ο περιορισμός του σκοπού, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακρίβεια, ο περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης, η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα, και η λογοδοσία.

FAQ - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τον GDPR / ΓΚΠΔ

Διεθνή και εγχώρια πρότυπα διαχείρισης

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ενεργεί ως σύμβουλος πιστοποίησης επιχειρήσεων για πλήθος προτύπων, μεταξύ άλλων:

ISO 13485 Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

ISO/TS 16949 Προμηθευτές Αυτοκινητοβιομηχανίας

ISO 22301 Επιχειρησιακή Συνέχεια

ISO 17100 Υπηρεσίες Μετάφρασης

ISO 22716 Καλλυντικά

ISO 39001 Οδική Ασφάλεια

ISO 37301 Κανονιστική Συμμόρφωση

ISO 37001 Κατά της Δωροδοκίας

ISO 20000-1 Υπηρεσίες Πληροφορικής

ISO 50001 Διαχείριση Ενέργειας

ΕΛΟΤ 1435 Πάροχοι Επικοινωνίας

ΕΛΟΤ 15733 Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

FSSC 22000, BRC, IFS Ασφάλεια Τροφίμων

GMP Ορθή Βιομηχανική Πρακτική

FPC Factory Production Control

ΔΥ8Δ/1348/2004 Υπουργική Απόφαση Υ.Α.1348 Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών

Σημάνση προϊόντων

Πίσω από κάθε σύμβολο που συχνά παρατηρούμε σε συσκευασίες και προϊόντα, βρίσκεται ένα εκτεταμένο νομοθετικό έργο το οποίο πολλές φορές επιβάλλει απλές διαδικασίες σήμανσης αλλά ενίοτε οι απαιτήσεις είναι μεγάλες τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.

Κάθε χώρα θεσπίζει δικά της κριτήρια και προαπαιτούμενα σήμανσης αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως ισχύουν ενιαίοι κανόνες.

Παρόλο που συνήθως η σήμανση προϊόντων αφορά τους κατασκευαστές, αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα. Συχνά εισάγονται προϊόντα στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο από τρίτες χώρες, χωρίς τις απαραίτητες σημάνσεις, με αποτέλεσμα η διαδικασία της σήμανσης να άπτεται στον εισαγωγέα/αντιπρόσωπο.

Έντυπο γνωριμίας με την σήμανση CE

Σήμανση CE

Η σήμανση CE υποδεικνύει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ε.Ε. και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική μόνο για κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες, τις ονομαζόμενες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

Η σήμανση CE υποδηλώνει πως το προϊόν αξιολογήθηκε πριν διοχετευθεί στην αγορά και επομένως ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η αξιολόγηση αυτή συχνά απαιτεί ότι το προϊόν ή/και η παραγωγική του διαδικασία έχει ελεγχθεί/επιθεωρηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Έντυπο γνωριμίας με την σήμανση CE

Σήμανση UKCA

Η σήμανση UKCA αντικατέστησε την σήμανση CE στο Ηνωμένο Βασίλειο από 01/01/2022.

Προϊόντα τα οποία είχαν εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από αυτή την ημερομηνία επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση στην τοπική αγορά με την σήμανση CE αντί του UKCA μέχρι τις 31/12/2022.

Πολλά προϊόντα σημαίνονται με UKCA ακολουθώντας πανομοιότυπες διαδικασίες με αυτές της σήμανσης CE.

Διαφορετικές διαδικασίες ισχύουν για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα δομικά υλικά, τις εκρηκτικές ύλες, τον ναυτιλιακό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό υπό πίεση και τα σιδηροδρομικά συστήματα.

Ενεργειακή κλάση

Η ενεργειακή επισήμανση ορισμένων οικιακών συσκευών έχει ως σκοπό να δώσει την ευχέρεια στον καταναλωτή να συγκρίνει την ενεργειακή αποδοτικότητα συσκευών, διαφόρων κατασκευαστών, χρησιμοποιώντας ενιαία αντικειμενικά κριτήρια.

Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι η κατανάλωση ενέργειας, η εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον, ομοιογενή τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ.

Η οδηγία κατατάσσει τις συσκευές σε ενεργειακές κλάσεις (A++, A+, B, D, κλπ), έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διατάξεις περί σήμανσης CE.

Ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και η εν γένει κατηγοριοποίηση σε ενεργειακή κλάση επιτυγχάνεται, κατά περίπτωση, με τεκμηριωμένες δοκιμές, μετρήσεις και αλγεβρικούς υπολογισμούς.

Ειδικές σημάνσεις προϊόντων

Αναρίθμητος αριθμός σημάνσεων και συμβόλων εντοπίζεται σε προϊόντα και συσκευασίες ανά τον κόσμο.

Τα στελέχη μας κατέχουν την γνώση που απαιτείται για να γνωρίζουν επ' ακριβώς ποιά η υποχρεωτική σήμανση των προϊόντων (τροφίμων και μη-τροφίμων) και ποιές οι προϋποθέσεις νόμιμης επικόλλησής τους.

Φέρουμε ως παράδειγμα το σύμβολο ποτήρι-πιρούνι: Σύμβολο ποτήρι-πιρούνι

Τα υλικά σε άμεση επαφή με τρόφιμα, όπως πλαστικό, γυαλί, κεραμικά υλικά, χάρτινα υλικά και μέταλλα, πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση αυτή και η καταλληλότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται. Οι προϋποθέσεις επισήμανσης διαφέρουν αναλόγως του υλικού.

Πληροφορική - Ιστοσελίδες

Προσφέρουμε λύσεις σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής και εφαρμογών διαδικτύου.

Ικανότητά μας, η αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτοματοποίησης.

Αναπτύσσουμε επίσης ιστοσελίδες, με στατικό ή/και δυναμικό περιεχόμενο, πάντα με γνώμονα την βέλτιστη σχέση κόστους-ποιότητας.

Προς διευκόλυνση, παραθέτουμε λέξεις-κλειδιά της γνωσιακής βάσης μας:

msdos, novell netware, windows, linux, legacy systems interoperability, data integration, virtualization, process automation, databases, odbc, information security, pki, networks, server hardware/software, backup, blockchain, paperless office, printers, hp pcl, pdf, barcode, website, seo, html5, responsive, e-shop.

Επικοινωνία

ΔΕΙΚΤΗΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σωτηρίου Παπαδοπούλου 6, Άγιος Βασίλειος, 26504, Πάτρα


Ελλάδα: (+30)    2610 910 113

Κύπρος: (+357)   22 000 556

Fax:       (+30)    2610 910 114


e-mail:   


Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 132352216000

Newsletter

Newsletter


Τα νέα του ΔΕΙΚΤΗ στο e-mail σαςΣυναινώ στην επεξεργασία των στοιχείων μου σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου.Τα νέα του ΔΕΙΚΤΗ στο fax σαςΣυναινώ στην επεξεργασία των στοιχείων μου σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου.